10+3 Evner til digital transformation

Rammeværket ”10+3 Evner” er et svar på spørgsmålet; Hvad skal vi evne som organisation og hvad kræver det af lederskabet og mindsettet for at øge den digital modenhed og nå de øverste niveauer af digital modenhed? Mange virksomheder har svært ved at tage springet til Generation 3, og til 4 og 5. Springet til Generation 3 er nok svært fordi det er her, at måden at tænke på – mindsettet - for alvor skal ændres, og virksomheden skal turde at tænke og agere anderledes. Kundens og borgerens behov skal være i centrum og vel at mærke på en måde, som kunden også selv finder relevant. Og i Generation 4 og 5 skal der for alvor gøres op med industrialiseringens klassiske ledelsesdyder – nøje planlægning, målopfyldelse, kontrol, autoritet, værdi- og produktionskæder, standardiseringer osv. er ikke længere det, det skal handle om.  Det kræver forandring og transformation af megen af den praksis som kendes og det digitale mindset. 

 

Transformation betyder ikke, at du som leder skal glemme alt, hvad du har lært. Kontrollen med for eksempel at et regnskab er korrekt og retvisende, at love overholdes, at IT-systemer er sikre osv., skal selvfølgelig stadig være i orden. Der er stadig en række områder, hvor planlægning og kontrol giver mening. Men det slår ikke længere til i et uforudsigeligt dansende, konkurrencemæssigt landskab, som man er nødt til at kunne bevæge sig i, selv om man ikke kan se ret langt frem. Men har man de rigtige evner i virksomheden og som leder, er man godt rustet til at kunne danse med.  

Rammeværet 10+3 evner er som sagt et svar på hvad disse evner er. De første ti evner skal virksomheden eller organisationen råde over bredt, mens de sidste tre er personlige lederskabskompetencer. Lederen kan dog ikke nøjes med de sidste tre, men skal rumme dem alle. Evnerne fordeler sig på de fire hovedområder; Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab. I den nedenstående figur præsenteres de 10+3 evner kort. Evnerne er beskrevet mere i dybden i bogen; ”Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for”. Den kan du læse mere om her.

STRATEGI 

Hovedområdet Strategi handler om den betydning, den digitale og teknologiske udvikling har for virksomhedens fremtidige eksistensgrundlag og dens relationer til kunder og samarbejdspartnere. Det dækker over de tre evner Digitalt visionær, Slutkundefokus og Økosystem-mindset. 

1: DIGITALT VISIONÆR 

Digitalt visionær vil sige, at organisationen kan vurdere det uforudsigelige konkurrencemæssige og digitale landskab, og gentænke organisationen, så den også er relevant om 10 år og omkonfigurere i overensstemmelse hermed.  

Det er evnen til at have en længere strategisk horisont, at lade sig inspirere af andres måder at anvende de digitale muligheder og teknologier på, gentænke forretningsmodellen og omkonfigurere organisationen, så den til stadighed er relevant. 

2: SLUTKUNDEFOKUS 

Slutkundefokus vil sige, at organisationen er bevidst om, hvilket grundlæggende behov slutkunden gerne vil have indfriet, og så dække behovet på en måde der lever op til kundens foranderlige krav og forventninger. 

Det er evnen til at have fokus på slutkundens grundlæggende behov, at kunne indfri det på en måde der til enhver tid lever op denne kundens foranderlige krav og forventninger, og til at kunne opbygge og vedligeholde relevante relationer til kunderne (herunder de rette data).  

 3: ØKOSYSTEM-MINDSET 

Økosystem-mindset vil sige, at organisationen værdsætter og formår at indgå i gensidigt givende partnerskaber, hvor værdi skabes og deles, og ser dette som væsentligt for at sikre strategisk succes. 

Det er evnen til at indgå i de tætte og gensidigt givende partnerskaber med andre såvel organisatorisk som teknologisk og datamæssigt, til at være bevidst om egen attraktivitet for andre og til strategisk at udvælge de rigtige partnerskaber.   

TEKNOLOGI 

Hovedområdet Teknologi handler om forståelse for, hvad virksomhedens digitale teknologier, IT-systemer og data-håndtering har af betydning for virksomhedens nuværende og fremtidige muligheder. Det dækker over de tre evner Teknologisk fremsyn, IT-orkestrering og Datadreven. 

4: TEKNOLOGISK FREMSYN 

Teknologisk fremsyn vil sige, at organisationen konstant og systematisk overvåger, evaluerer og anvender den teknologiske udvikling og de digitale signaler, til gavn for slutkunderne, forretningen og organisationen. 

Det er evnen til at sikre og placere ansvaret for overvågning af teknologiske og digitale signaler, til at kunne evaluere teknologiernes potentialer for organisationen og hvad det vil kræve at tage dem i brug, samt til at kunne træffe konkrete beslutninger og handle på den baggrund. 

5: IT-ORKESTRERING 

IT-orkestrering vil sige at være såvel bundsolid indadtil som fleksibel udadtil, og have en bevidsthed om hvordan IT-arkitekturen er og skal designes, om IT-beslutningsstrukturer og IT-afdelingens rolle.  

Det er evnen til at være bevidst om virksomhedens overordnede IT-arkitektur, og forstå de muligheder og begrænsninger den giver anledning til, at have og respektere beslutningsstrukturer omkring IT, og at have klarhed over hvilken rolle IT-afdelingen skal varetage. 

6: DATADREVEN 

Datadreven vil sige, at organisationen kan lede, styre, anvende og præsentere mange typer data som en organisatorisk og strategisk ressource – og etablerer den rette data-governance praksis hertil. 

Det er evnen til at se mulighederne for at skabe forretnings- og organisatorisk værdi med data for virksomheden, kunder og samarbejdspartnere, at have de rette kompetencer i virksomheden og at udarbejde og sikre overholdelse af virksomhedens data-governance. 

ORGANISATION 

Hovedområdet Organisation handler om at have blik for organisering af arbejdet, forholdet til, og rammerne for, medarbejderne, så de til stadighed harmonerer med virksomhedens digitale visioner og ambitioner. Det dækker over de fire evner Ambidekstral, Agil, Kompetencebevidst og Meningsfulde rammer. 

7: AMBIDEKSTRAL 

Ambidekstral vil sige, at organisationen på en og samme tid både kan udnytte og forbedre det bestående, og udforske nyt og skabe forandring, og at der er etableret de rette strukturer og ledelsespraksis til begge. 

Det er evnen til at balancere to måder at arbejde på; den optimerende og den udforskende, at afsætte ressourcer til begge, og at kunne håndtere de spændinger og dilemmaer, der potentielt kan opstå i organisationen i relation hertil.  

8: AGIL 

Agil vil sige at organisationen kan agere smidigt og omstille sig, samtidig med at beslutningskompetence gives til teams tæt på kunden og at der er en udbredt accept af at være i beta. 

Det er evnen til at tillade og forvente, at medarbejderne hurtigt reagerer på forandringer og uhensigtsmæssigheder, til at ruste organisationen til at trives i beta-mode, og det er evnen til at kunne uddelegere ansvar og give og modtage feedback, og sikre løbende læring i organisationen. 

9: KOMPETENCEBEVIDST 

Kompetencebevidst vil sige kontinuerligt at rekruttere og udvikle lederes og medarbejderes kompetencer, så de passer til medarbejdernes nuværende og fremtidige opgaver, og til organisationens strategier og forretningsmodeller. 

Det er evnen til at vurdere, hvilke kompetencer der er brug for i forhold til nuværende og fremtidige opgaver, til at rekruttere og fastholde digitale talenter, og til at investere tilstrækkeligt i udvikling af lederes og medarbejderes kompetencer og digitale mindset. 

10: MENINGSFULDE RAMMER 

Meningsfulde rammer vil sige at være bevidst om og opmærksom på de teknologiske, fysiske, kulturelle og strukturelle rammer, som organisationen tilbyder medarbejderne og om disse er tidssvarende og attraktive. 

Det er evnen til at skabe og vedligeholde en digital attraktiv arbejdsplads, at tilpasse rammebetingelserne så de er tidssvarende og etablere klare strukturer, der fremmer arbejdet med transformation, digitale teknologier og data. 

LEDERSKAB 

Hovedområdet Lederskab handler om, hvad ledere i tillæg til generelle ledelseskompetencer skal mestre i til stadighed mere og mere digitale og teknologiske omgivelser med dertilhørende mangfoldighed af virkeligheder, mål og usikkerheder. Det dækker over de tre evner Multiplicitetsledelse, Tech- og dataledelse og Transformationsledelse. 

11: MULTIPLICITETSLEDELSE 

Multiplicitetsledelse vil sige at kunne manøvrere i mange virkeligheder og med mange bundlinjer, hvor standardløsninger ikke slår til, og hvor alle forventer individuelle hensyn og bæredygtig praksis. 

Det er evnen til at kunne tage individuelle hensyn til en mangfoldighed af både kunder, samarbejdspartnere og teknologiske snitflader og samtidig at kunne lede i forhold til de mange bundlinjer, herunder bæredygtighed, og det er evnen til at tage individuelle hensyn i ansættelsesforhold og jobindhold. 

12: TECH- OG DATALEDELSE 

Tech- og dataledelse vil sige at respektere IT-sikkerhedspolitikker og forstå, hvad potentialet er i teknologierne, hvordan de forandrer det arbejde der udføres og behovet for kompetencer, og at lede implementering og høste gevinsterne.  

Det er evnen til at kunne vurdere muligheder og konsekvenser forbundet med nye teknologier, at få implementeret teknologierne og sikre, at gevinsterne høstes og IT-sikkerhedsmæssige politikker efterleves. 

13: TRANSFORMATIONSLEDELSE 

Transformationsledelse vil sige at kunne få organisationen med på en rejse med mange ubekendte og gøre formålet med digital omstilling meningsfuld for medarbejderne, og få skabt et brændende ønske hos medarbejderne om at være med. 

Det er evnen til at eksekvere visioner, få skabt og formidlet et formål, som giver mening for medarbejderne, og at være åben omkring eget læringsbehov. 

Lederskabet er afgørende i alle generationer. Fordi de teknologiske muligheder påvirker strategien og organisationen på hvert trappetrin, er der behov for en ledelse, der forstår dette samspil og kan dirigere det kompetent.

Et godt udgangspunkt kan være en kortlægning af, hvor godt din organisation mestrer disse evner til de øverste niveauer af modenhed. Det kan give overblik over, hvor I står stærkt, og hvor I er svagere. Samtidig kan det give anledning til at drøfte, hvad der er særligt vigtigt hos jer.