10+3 evner til digital transformasjon

Rammeverket "10+3 evner" er et svar på spørsmålet; Hva skal vi evne som organisasjon, og hva krever det av lederskapet og mindsette  å øke den digitale modenheten og nå de øverste nivåene av digital modenhet? Mange virksomheter synes det er vanskelig å ta spranget til Generasjon 3, og til 4 og 5. Spranget til generasjon 3 er nok vanskelig fordi det er her at måten å tenke på – mindsettet – for alvor må endres, og virksomheten må tørre å tenke og agere annerledes. Kundens og innbyggerens behov skal være i sentrum, vel og merke på en måte som kunden selv også finner relevant. Og i Generasjonene 4 og 5 skal det for alvor tas et oppgjør med industrialiseringens klassiske ledelsesdyder – nøye planlegging, måloppnåelse, kontroll, autoritet, verdi- og produksjonskjeder, standardiseringer osv.  Det krever forandring og transformasjon av kjent praksis og det digitale mindset.  

Transformasjon betyr ikke at du som leder skal glemme alt du har lært. Kontroll av for eksempel at et regnskap er korrekt og sannferdig, at lover overholdes, at IT-systemer er sikre osv., skal selvfølgelig fortsatt være på plass. Det er fremdeles en rekke områder der planlegging og kontroll gir mening. Men det holder ikke lenger i et uforutsigbart, dansende, konkurransemessig landskap, som man må kunne bevege seg i, selv om man ikke kan se veldig langt fremover. Men har man de riktige evnene i virksomheten og som leder, er man godt rustet til å kunne danse med. 

Som sagt er rammeverket 10 +3 evner et svar på hva disse evnene er. De første ti evnene skal virksomheten eller organisasjonen råde over bredt, mens de tre siste er personlige lederskapskompetanser. Lederen kan imidlertid ikke nøye seg med disse siste tre, men må romme alle evnene. Evnene er delt inn i de fire hovedområdene; Strategi, Teknologi, Organisasjon  og Lederskap. I figuren nedenfor presenteres de 10+3 evnene kort. Evnene er beskrevet mer dyptgående i boken; ”Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for”.  Du kan lese mer om det her.

 

STRATEGI

Hovedområdet Strategi handler om betydningen den digitale og teknologiske utviklingen har å si for virksomhetens fremtidige eksistensgrunnlag og dens relasjoner til kunder og forretningspartnere. Hovedområdet dekker de tre evnene Digital Visjonær, Sluttkundefokus og Økosystem-mindset.

1: DIGITAL VISJONÆR

Digitalt visjonær vil si at organisasjonen kan vurdere det uforutsigbare, konkurransemessige og digitale landskapet, og gjentenke organisasjonen, slik at den også er relevant om 10 år og omkonfigurere organisasjonen på bakgrunn av dette

Det er evnen til å ha en lengre strategisk horisont, å bli inspirert av måtene andre anvender de digitale mulighetene og teknologiene på, revurdere forretningsmodellen og omkonfigurere organisasjonen slik at den hele tiden er relevant.

2: SLUTTKUNDEFOKUS

Sluttkundefokus vil si at organisasjonen er bevisst hvilket grunnleggende behov sluttkunden ønsker innfridd, for deretter å dekke behovet på en måte som lever opp til foranderlige krav og forventninger.

Det er evnen til å fokusere på sluttkundens grunnleggende behov, å kunne innfri dette på en måte som til enhver tid lever opp til kundens skiftende krav og forventninger, og være i stand til å bygge opp og vedlikeholde relevante relasjoner med kunder (inkludert de riktige dataene).

3: ØKOSYSTEM-MINDSET

Økosystem-mindset vil si at organisasjonen verdsetter og lykkes med å inngå i gjensidig givende partnerskap, der verdi skapes og deles, og ser på dette som vesentlig for å sikre strategisk suksess

Det er evnen til å inngå tette og gjensidig givende partnerskap med andre, både organisatorisk og teknologisk og datamessig, og å være bevisst sin egen attraktivitet overfor andre og å strategisk velge de riktige partnerskapene.

TEKNOLOGI

Hovedområdet teknologi handler om forståelse for hva virksomhetens digitale teknologier, IT-systemer og datahåndtering har av betydning for selskapets nåværende og fremtidige muligheter. Det dekker de tre evnene Teknologisk Fremsyn, IT-orkestrering og Datadrevet.

4: TEKNOLOGISK FREMSYN

Teknologisk fremsyn handler om å konstant og systematisk overvåke, evaluere og anvende den teknologiske utviklingen og de digitale signalene til det beste for sluttkundene, forretningen og organisasjonen.

Det er evnen til å sikre og plassere ansvaret for overvåkning av teknologiske og digitale signaler, til å kunne vurdere potensialet i teknologier for organisasjonen og hva det vil kreve å ta dem i bruk, samt å kunne treffe konkrete beslutninger og handle på på beslutningene.

5: IT-ORKESTRERING

IT-orkestrering vil si å både være bunnsolid innad og fleksibel utad, og ha en bevissthet om hvordan IT- arkitekturen er og må utformes, om IT-beslutningsstrukturer og IT-avdelingens rolle

Det er evnen til å være bevisst virksomhetens overordnede IT-arkitektur, og forstå mulighetene og begrensningene denne fører med seg, å ha og respektere beslutningsstrukturer rundt IT, og å ha klarhet i hvilken rolle IT-avdelingen skal ivareta.

6: DATADREVET

Datadrevet vil si at organisasjonen kan lede, styre, anvende og presentere mange typer data som en organisatorisk og strategisk ressurs – samt etablere den riktige data-governance for dette

Det er evnen til å se mulighetene til å skape forretnings- og organisastorisk verdi med data for virksomheten, kunder og forretningspartnere, å ha de riktige kompetansene i virksomheten og å utarbeide og sikre overholdelse av virksomhetens data-governance.

ORGANISASJON

Hovedområdet Organisasjon handler om å ha blikk for organiseringen av arbeidet, forholdet til, og rammene for, medarbeiderne, slik at de hele tiden harmonerer med virksomhetens digitale visjoner og ambisjoner. Det dekker de fire evnene til Ambidekstral, Agil, Kompetansebevisst og Meningsfulle rammer.

7: AMBIDEKSTRAL

Ambidekstral vil si at organisasjonen kan utnytte og forbedre det bestående samt utforske nytt og skape forandring samtidig, og at det er etablert riktige strukturer og ledelsespraksis for begge områder. Det er evnen til å balansere to måter å arbeide på; optimalisering og utforsking, å avsette ressurser til begge, og å kunne håndtere spenningene og dilemmaene som potensielt kan oppstå i organisasjonen i forhold til dette.

8: AGIL

Agil vil si at organisasjonen kan agere smidig og omstille seg, samtidig som beslutningskompetanse gis til team som er tett på kunden og at det er en utbredt aksept for det å være i beta. Det er evnen til å tillate og forvente at medarbeidere reagerer hurtig på forandringer og uhensiktsmessigheter, å ruste organisasjonen til å trives i betamodus, og det er evnen til å delegere ansvar og gi og motta feedback, og sikre kontinuerlig læring i organisasjonen.

9: KOMPETANSEBEVISST

Kompetansebevisst vil si å kontinuerlig rekruttere og utvikle lederes og medarbeideres kompetanse, slik at den passer til organisasjonens nåværende og fremtidige oppgaver, strategier og forretningsmodeller

Det er evnen til å vurdere hvilke kompetanser som trengs i forhold til nåværende og fremtidige oppgaver, til å rekruttere og beholde digitale talenter, og å investere tilstrekkelig i utviklingen av lederes og medarbeideres kompetanse og digitale mindset.

10: MENINGSFYLTE RAMMER

Meningsfulle rammer vil si å være bevisst og oppmerksom på de teknologiske, fysiske, kulturelle og strukturelle rammer, som organisasjonen tilbyr medarbeiderne, og om disse er tidsriktige og attraktive.

Det er evnen til å skape og vedlikeholde en digitalt attraktiv arbeidsplass, tilpasse rammebetingelsene slik at de er tidsriktige og etablere klare strukturer, som fremmer arbeidet med transformasjon, digitale teknologier og data.

LEDERSKAP

Hovedområdet for ledelse handler om hva ledere i tillegg til generelle ledelseskompetanser må mestre i et stadig mer digitalte og teknologiske omgivelser, og  i et mangfold av virkeligheter, mål og usikkerheter. Den dekker de tre evnene til Multiplistetsledelse, Tech- og dataledelse og Transformasjonsledelse.

11: MULTIPLISITETSLEDELSE

Multiplistetsledelse betyr å kunne manøvrere i mange realiteter og med mange bunnlinjer, der standardløsninger ikke fungerer og hvor alle forventer individuelle hensyn og EN bærekraftig praksis.

Det er evnen til å ta hensyn til et mangfold av kunder, forretningspartnere og teknologiske grensesnitt og samtidig kunne lede i forhold til de mange bunnlinjene, inkludert bærekraft, og det er evnen til å ta individuelle hensyn i ansettelsesforhold og jobbinnhold.

12: TECH- OG DATALEDELSE

Tech- og dataledelse vil si å respektere IT-sikkerhetspolitikker og forstå potensialet i teknologiene, hvordan de endrer arbeidet som utføres og kompetansebehovet, samt lede implementering og høste gevinstene.

Det er evnen til å vurdere mulighetene og konsekvensene knyttet til ny teknologi, implementere teknologiene og sikre at gevinsten høstes og IT-sikkerhetsmessige politkker etterleves.

13: TRANSFORMASJONSLEDELSE

Transformasjonsledelse betyr å kunne få organisasjonen med på en reise inn i det delvis ukjente og gjøre formålet med digital transformasjon meningsfylt for medarbeiderne, og skape et brennende ønske blant medarbeiderne om å være med.

Det er evnen til å kunne eksekvere visjoner, skape og formidle et formål, som gir mening for medarbeiderne, og å være åpen omkring eget læringsbehov.

Lederskapet er avgjørende i alle generasjoner. Fordi de teknologiske mulighetene påvirker strategien og organisasjonen på hvert trappetrinn, er det behov for en ledelse som forstår dette samspillet og kan dirigere det kompetent.

Et godt utgangspunkt kan være en kartlegging av hvor godt din organisasjonen mestrer disse evnene på de øverste nivåene av modenhet. Dette kan gi en oversikt over hvor dere står sterkt og hvor dere er svakere. Samtidig kan det gi anledning til å drøfte hva som er spesielt viktig hos dere. Du kan lese mer om kartleggingstesten av organisasjonens evner her.