Kompetanseløft digital transformasjon

Kompetanseløftet retter seg mot større grupper av ledere i én organisasjon, eller ledergrupper fra flere organisasjoner som f.eks. bransjeorganisasjoner, faglige foreninger, nettverksgrupper, etc. - som ønsker å styrke sine kompetanser for å kunne lede den digitale transformasjonen og iverksette konkrete initiativer for å øke organisasjonens digitale modenhet.

  • Er dere en større gruppe ledere som trenger å forstå den digitale utviklingen og hva som trengs for å realisere mulighetene knyttet til digitale teknologier?
  • Mangler dere et felles språk og kompetanser på tvers av organisasjonen for å kunne lede den digitale utviklingen og gjennomføre den nødvendige omstillingen i egen praksis og organisasjon?
  • Savner dere inspirasjon til hvordan dere kan tilnærme dere den digitale omstillingen og hva andre gjør og / eller har gjort?
  • Opplever dere et behov for et strukturert forløp over en lengre tidshorisont for å kunne ta de neste målrettede skrittene i arbeidet med digital transformasjon?
  • Er dere interessert i å få kartlagt deres nåværende digitale modenhet og gapet mellom denne og fremtidig ønsket modenhet, og la dette være utgangspunktet for å styrke evnene til digital transformasjon, og arbeide for å utvikle både modenheten og evnene over tid?

Da er Kompetanseløftet riktig for dere.

Forløpet er tilrettelagt med fokus på den enkelte leders behov for å kunne lære i sitt eget tempo i egen praksis og på egen arbeidsplass, samtidig som man arbeider med utviklingsområder i grupper i egen organisasjon og eventuelt på tvers av deltakende organisasjoner.

Kompetanseløftet gjennomføres som et «blended learning» -forløp bestående av en rekke moduler og en lang rekke læringselementer, som er satt sammen og skreddersydd for den enkelte gruppen av ledere og deres ønsker og behov.

Innholdet i modulene tilpasses kontinuerlig slik at det alltid er den nyeste praksis, kunnskap og teori som ligger til grunn for forløpet.

I løpet av Kompetanseløftet veksles det mellom individuell digital læring med videoer, podcaster, litteratur og refleksjonsøvelser, samt mellom felles arrangement//samlinger, med presentasjoner og caser fra organisasjoner som har kommet langt og diskusjoner i og på tvers av ledergrupper. På de felles arrangementene eller samlingene har deltakerne avsatt tid til dialog og kunnskapsdeling mellom ledere og / eller ledergruppene.

Du er velkommen til å kontakte oss via e-post efo@dinst.dk eller telefon 97 65 3 067, hvis du ønsker mer informasjon om Kompetanseløftet og hvordan den kan organiseres hos dere.

HVORFOR DELTA?

For at dere som samlet ledergruppe (evt. ledergrupper på tvers) blir rustet til å jobbe med å øke den digitale modenheten og forstå de digitalt transformative mulighetene og de organisatoriske evnene, som er vesentlig for å kunne implementere og lede den digitale transformasjonen i egen organisasjon.

Eirin Folde, Country Manager Digitaliseringsinstituttet Norge har utviklet forløpet og satt sammen læringselementene. Hun suppleres av en lang rekke foredrags/innleggsholdere og cases, men er også kursleder og underviser selv, og vil på den måten binde Kompetanseløftet sammen for deltagerne. Kompetanseløft digital transformasjon gjennomføres nå i flere store offentlige organisasjoner i Norge.

FORMÅL

Formålet med kompetanseløftet er å gi ledergrupper på tvers av organisasjonen eller organisasjoner et felles begrepsapparat og forståelse av den digital utvikling, slik at de lettere kan identifisere muligheter og barrierer og samarbeide om å realisere mulighetene.

UTBYTTE

Kompetanseløftet er for en gruppe av ledere eller flere ledergrupper enten i samme organisasjon eller på tvers av en gruppe organisasjoner.

Som en ledergruppe eller ledergrupper oppnås

  • Felles begrepsunivers om og forståelse for den digitale utviklingen og digital transformasjon internt i ledergruppen, og på tvers av ledergruppene
  • Styrkede kompetanser hos både individuelle deltagere og ledergrupper i forhold til organisasjonens digitale omstilling
  • Inspirasjon til hvordan de digitalt transformative mulighetene kan realiseres og forankres - basert på kunnskapsdeling samt inspirasjon fra forskning og eksterne eksempler og cases
  • Gjensidig forståelse og styrking av samarbeid og økosystemtenking, inkludert identifisering av felles og egne innsatsområder for å øke den digitale modenheten

Støtte til å identifisere spesifikke målsettinger for organisasjonens videre digitale omstilling på både kort og lang sikt, basert på bl.a. kartlegging av digital modenhet og organisasjonens evner til digital transformasjon

Hvis du har spørsmål om Kompetanseløftet og om det er det rette for dere, er du velkommen til å kontakte oss via epost efo@dinst.dk eller telefon 9765 3067.

MÅLGRUPPE

Kompetanseløftet er for ledergrupper i organisasjoner eller ledergrupper i flere organisasjoner, som sammen ønsker å bli rustet til å øke den digitale modenheten og gjennomføre en nødvendig omstilling i organisasjonen.