Struktur og program

Kompetanseløftet er modulært oppbygd, og det tilbys fire forskjellige moduler, hver med sitt eget tema; Strategi, Teknologi, Organisasjon og Ledelse.

Sammensetningen, antallet og rekkefølgen på modulene kan tilpasses ut fra ledergruppenes ønsker, unike situasjon og utgangspunkt.

Hver modul består av individuelt arbeid (som tilbys på en digital læringsplattform), lokale diskusjoner i egen ledergruppe og en samling for alle deltakende ledergrupper med én dags varighet. Dagssamlingen følges opp med et etterarbeid i egen ledergruppe, der de viktigste læringspunktene løftes frem, og man jobber med prioriteringer for hvordan gruppen ønsker å jobbe videre med modulens temaer.

Som utgangspunkt anbefaler vi at kompetanseløftet inneholder alle de 4 modulene og gjennomføres i løpet av ett år, med ca. 3 måneder til hver modul.

STRATEGIMODUL

I denne modulen arbeider vi med betydningen av den digitale og teknologiske utviklingen for organisasjonens fremtidige eksistensgrunnlag, dens forhold til kunder / innbyggere og samarbeidspartnere. Deltakerne blir introdusert for utviklingen og de strategiske implikasjonene, samt mulighetene til å lede utviklingen i stedet for å bli ledet av den. Det diskuteres i ledergruppen/på tvers av ledergrupper hvordan utviklingen bør reflekteres strategisk i egen organisasjon.

TEKNOLOGIMODUL

I denne modulen arbeider vi med hvordan organisasjonens nåværende og fremtidige muligheter avhenger av valgene som gjøres eller allerede er gjort omkring teknologier, IT-plattformer og datahåndtering. Deltakerne får bl.a. forståelse av IT-arkitektur og infrastruktur og blir rustet til å kunne vurdere sammenhengen mellom strategiske ambisjoner og beslutninger om teknologi, IT og data, og de konkrete sammenhengene i egen organisasjon diskuteres i ledergruppen/e.

ORGANISASJONSMODUL

I denne modulen jobber vi med viktigheten av organisering av arbeidet, og forholdet til og rammene for medarbeiderne, slik at de underveis harmonerer med de digitale visjonene og ambisjonene, og kravene fra og til medarbeiderne. Deltakerne får innblikk i hvordan strategiske ambisjoner og beslutninger om teknologi, IT og data krever endring i organisasjonen og for medarbeiderne, inkludert blant annet behov for utvikling av digitale mindset på forskjellige nivåer, innovativ praksis og agilt/smidig mindset og metoder.

LEDERMODUL 

I denne modulen jobbes det med kompetanser lederne selv, i tillegg til generelle lederkompetanser, må mestre i stadig mer digitale og teknologisk omgivelser med tilhørende mangfold av virkeligheter og usikkerheter. Deltakerne blir introdusert for og diskuterer hva det krever av dem selv og deres lederskap å lede organisasjonens digitale omstilling. Man drøfter erfaringer og tilnærminger til ledelse i forhold til de mange nye bunnlinjene og det å gjøre transformasjonen meningsfull for medarbeiderne og andre interessenter.

Hver modul består av tre trinn;

1) Forarbeid: felles forståelse

  • Selvstendig arbeid med teori og caser (på læringsplattform se nedenfor)
  • Gruppearbeid rundt en gitt utfordring, som har som mål å inspirere og utfordre ledergruppen

2) Samling: nåværende utgangspunkt

  • Fysisk eller digital dag i ledergruppen, eller på tvers av ledergruppene, der det veksles mellom faglige innlegg, caser og fasilitert dialog og kunnskapsdeling
  • Kartlegging og arbeid med egen organisasjons utgangspunkt, inkludert barrierer og muligheter

3) Etterarbeid: videre innsats

  • Innspill eller råd fra case eller samarbeidspartner
  • Lederteamet jobber lokalt med å bestemme sitt ambisjonsnivå og diskutere innsatser på kort og lang sikt i forhold til modulens tema

Inndelingen i disse trinnene er ment å hjelpe deltakerne underveis med å knytte det faglige innholdet i forløpet til arbeidet med den digitale omstillingen i egen organisasjon og praksis.

For å understøtte og strukturere det selvstendige og lokale arbeidet har deltakerne tilgang til en læringsplattform med videoer, podcaster, litteratur, øvelser osv. Her er det også mulig å få oversikt over egen progresjon og kontinuerlig få tilgang til materialet fra samlingene.

Før og underveis i kompetanseløftet tar deltakerne selvevalueringstester og kartlegger sin egen organisasjons digitale modenhet og evner til digital transformasjon. Resultatene er anonyme, men de aggregerte, anonymiserte resultatene er en del av prosessarbeidet.

Det konkrete programmet for et forløp hos dere justeres, slik at det tas høyde for evt. egne foredrags/innleggsholdere, bransjespesifikke caser og annet, samtidig som det tar utgangspunkt i en velprøvd modell basert på vår fagkunnskap og erfaringer fra andre forløp.