Utvikling av Kompetanseløftet

Eirin Folde, Country Manager Digitaliseringsinstituttet Norge, har utviklet Kompetanseløftet og satt sammen læringselementene. Her kan du lese hennes beskrivelse av forløpet.

«Intet menneske er en øy, hel og ubeskåren i seg selv» skrev Jon Donne i 1624, mens Tarjei Vesaas i 1964 skriver «Kvart menneske er ei øy, som kjent. Så det må bruer til. Uendeleg mange slags bruer...»

Det å bygge bruer og bevege oss fra øy til øy blir viktig inn i en ny digital tid og inn en verden der vi må tenke samarbeid først. I Norge arbeider Digitaliseringsinstituttet med et Kompetanseløft i Digital Transformasjon for norske kommuner, som hjelper ledergrupper i organisasjoner eller på tvers av organisasjoner med å danne et felles begrepsapparat og en felles forståelse av den digitale utviklingen.

Digital transformasjon handler også om å kunne beholde en attraktiv og relevant offentlig sektor for både innbyggere og medarbeidere. Det handler om tillit, sammenhengskraft og opplysthet i befolkningen, og ikke minst velferd for alle og en bærekraftig fremtid. I arbeidet med kompetanseløftet er det vårt inntrykk er at kommunene genuint ønsker å sette innbyggeren i sentrum, og tilby helhetlige, likeverdige og bærekraftige tjenester. Kompetanseløftet gir innblikk i hvordan disse ambisjonene og beslutninger om teknologi, IT og data krever endring i organisasjonen og for medarbeiderne, inkludert blant annet behov for utvikling av digitale mindset på forskjellige nivåer, innovativ praksis og agilt/smidig mindset og metoder.

Forløpet består av 4 moduler (Organisasjon, Ledelse, Strategi og Teknologi) og er tilrettelagt som et blended learningsforløp, der arbeidet også foregår i en digital læringsportal. Deltagerne veksler mellom selvstendig arbeid i eget tempo, gruppediskusjoner, felles samlinger og et etterarbeid i hver modul som knytter det faglige innholdet til egen praksis og arbeidet med utvikling og omstilling i egen organisasjon.

I løpet av Kompetanseløftet veksles det mellom individuell digital læring med videoer, podcaster, litteratur og refleksjonsøvelser, samt presentasjoner og caser fra organisasjoner som har kommet langt, som en inspirasjon til hvordan ledergruppene kan tilnærme seg den digitale omstillingen ut fra hva andre gjør og / eller har gjort.

En all-digital verden forandrer vår levemåte, hvordan vi jobber og hvordan både private og offentlige virksomheter er organisert. Organisasjoner må omdanne prosesser, systemer og selve organisasjonen via nye digitale plattformer, applikasjoner og måter å levere både interne og eksterne tjenester på. Vi må bli flinkere til å se sammenhenger (som ikke alltid er enkle og åpenbare) mellom det vi gjør og de konsekvensene dette gir.

I Kompetanseløftet gjennomfører deltakerne selvevalueringstester og kartlegger sin egen organisasjons digitale modenhet og evner til digital transformasjon. Resultatene er anonyme, men de aggregerte, anonymiserte resultatene er en del av prosessarbeidet i forløpet.

Digitaliseringsinstituttets nettbaserte kartleggingstester (5 generasjoner av digital modenhet og 10+3 evner til digital transformasjon) er utviklet nettopp for å fremme og støtte dialogen om digital transformasjon i organisasjoner, ledergrupper, avdelinger og blant medarbeidere. I Kompetanseløftet ser vi hvor utrolig viktig kartlegging av ståsted og måling av ambisjonsnivå frem i tid er for å kunne lykkes med strategiutvikling, identifisering av fremtidige fokusområder og tilrettelegging av målrettet kompetanse- og organisasjonsutvikling. Det oppleves som veldig meningsfullt og viktig å kunne tilby kartlegginger og prosessverktøy som også gir et uvurderlig datagrunnlag inn i digital transformasjon. Å lede en virksomhet uten fakta og relevant informasjon betyr i virkeligheten at man blir hengende etter. Organisasjoner trenger data av god kvalitet, dyp innsikt i sine styrker og svakheter, og et klart bilde av hva man trenger å jobbe med - og hvorfor.

Eirin Folde, Country Manager Digitaliseringsinstituttet Norge, har utviklet forløpet og satt sammen læringselementene. I Kompetanseløftet suppleres kursleder av en lang rekke foredrags/innleggsholdere og caser, og de som er deltagere i kommunal sektor gir tilbakemelding om at Kompetanseløftet oppleves som en helhetlig kompetanseplattform, som tar organisasjonen videre inn i en ny tid. Forløpet gir en felles forståelse, nettverk, samarbeidspartnere og verktøy som ledergruppene løpende bruker både strategisk og operativt. Kompetanseløftet holder høyt faglig nivå, samtidig som kunnskapen settes i sammenheng med den kommunale hverdagen

En veldig spennende nyhet er at Kompetanseløftet også vil kunne tilbys i Danmark fra inneværende år, og i Norge vil Kompetanseløftet tilbys utenfor kommunal sektor fra høsten. Forløpet vil kunne gjennomføres med et ubegrenset antall ledergrupper, og også for én ledergruppe. Ledergruppene kan være fra én organisasjon, fra forskjellige avdelinger i samme organisasjon, eller fra forskjellige organisasjoner (f.eks. en bransjeorganisasjon, fagforening, nettverksgruppe osv.).

Kompetanseløftet vil også videre gjennomføres som et «blended learning» -forløp bestående av en rekke moduler og en lang rekke læringselementer, som er satt sammen og skreddersydd for den enkelte gruppen av ledere og deres ønsker og behov, slik at det tas høyde for evt. egne foredrags/innleggsholdere, bransjespesifikke caser og annet, samtidig som det tar utgangspunkt i en velprøvd modell basert på vår fagkunnskap og erfaringer fra andre forløp.

Innholdet i modulene vil tilpasses kontinuerlig slik at det alltid er den nyeste praksis, kunnskap og teori som ligger til grunn for forløpet. Man kan gjennomføre enkeltvise moduler, men som utgangspunkt anbefaler vi at man tar alle de 4 modulene, med ca. 3 måneder til hver modul. Hvis du vil lese mer om Kompetanseløftet i Danmark, se her, eller i Norge, se her.

Digitaliseringsinstituttet, og våre samarbeidspartnere i Norge, Danmark og globalt, ønsker å være brobyggere. Vi ser frem til den videre reisen inn i digital transformasjon i offentlig og privat sektor, til det beste for medarbeidere, innbyggere, lokalsamfunn og næringsliv med mål om en bedre og bærekraftig verden for liten og for stor.