Moduler og program

Masterclass er bygd opp av tre moduler, der hver modul består av to påfølgende virtuelle kursdager. Utdannelsen består av foredrag, innlegg, plenumsdebatter, gruppearbeid og individuell refleksjon.

MODUL 1 - DIGITAL TRANSFORMASJON – FORANDRINGER, NYE FORRETNINGSMODELLER OG NYE STRATEGIER

Den første modulen skaper innsikt i og forståelse av Digital Transformasjon og hva den stiller av krav til organisasjoner og virksomheter. Vi ser på de viktigste teknologiske og digitale trendene og endringene dette gir i konkurranselandskapet, for kundene og for virksomhetens organisering. Spesielt går modulen inn på hvordan organisasjoner kan bruke utviklingen til å transformere strategier og forretningsmodeller, samt hvilke evner som er essensielle å utvikle for at virksomheten skal klare seg godt i den digitale omstillingen og innfri markedets forventninger. Modulen inkluderer besøk av et selskap som i en årrekke har arbeidet med å endre sine forretningsmodeller og tjenestetilbud.

MODUL 2 - FORRETNINGSMESSIG UTVIKLING MED TEKNOLOGI OG DATA

I den andre modulen følger vi opp forståelsen av digital transformasjon og implikasjonene for strategi og forretningsmodeller, med fokus på endringene og mulighetene som teknologisk utvikling gir for gjentenkning av tjenester og produkter, IT-plattformer og samarbeid med og om IT. Modulen fokuserer også på hvordan data kan brukes til forretningsutvikling og hva det krever av organisasjonen og governance å få det fulle potensialet ut av arbeidet med data. På denne modulen er det innlagt caser fra virksomheter som jobber med å skape datadrevne innovasjoner, samt besøk av en ledende IT-direktør, som forteller om hvorfor samarbeidet mellom IT og resten av organisasjonen er sentralt og hvordan det kan praktiseres.

MODUL 3 - ORGANISATORISKE OG LEDELSESMESSIGE KOMPETANSER

Den tredje modulen tar for seg spørsmålet om hvordan en organisasjon utvikler digital lederskap - og hvilke organisatoriske og ledelsesmessige kompetanser som er sentrale i dette. I modulen er det et særlig fokus på hvilke kompetanser og mindset som er essensielle på forskjellige ledelsesnivåer, hvordan Digital transformasjon kan organiseres, hva det krever av ansatte og arbeidsplassen, og hvordan man kan arbeide med å utfordre eksisterende forretningsmodeller og skape radikal innovasjon. Denne modulen inkluderer besøk fra ledere i virksomheter som presenterer hvordan de arbeider med å endre sin egen organisasjon og igangsette transformasjonen.

Detaljert program for neste Masterclass (med forbehold om mindre justeringer)