Opbygning og program

Kompetenceløftet er modulopbygget, og vi tilbyder fire forskellige moduler med hvert sit tema; Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab.  

Sammensætningen, antallet og rækkefølgen af moduler tilpasser vi ud fra ledergruppernes ønsker og unikke situation og udgangspunkt. 

Hvert modul består af individuelt arbejde (hvortil der stilles en digital læringsplatform til rådighed), lokale drøftelser i egen ledergruppe samt en samling for alle deltagende ledergrupper af én dags varighed. Efter hver samling følger et efterarbejde i egen ledergruppe, hvor der samles op på vigtigste læringspunkter samt prioriteringer for hvordan gruppen vil at arbejde videre med modulets temaer. 

Vi anbefaler som udgangspunkt at Kompetenceløftet indeholder alle 4 moduler og afvikles over ét år, med ca. 3 mdr. til hvert modul. 

STRATEGI-MODUL

På dette modul arbejdes der med betydningen af den digitale og teknologiske udvikling for organisationens fremtidige eksistensgrundlag, dens relationer til kunder/borgere og samarbejdspartnere. Deltagerne introduceres til udviklingen og de strategiske implikationer samt mulighederne for at lede udviklingen frem for at lade sig lede af den. Det drøftes både i den enkelte ledergruppe og på tværs af grupperne, hvordan udviklingen bør afspejle sig strategisk i egen organisation.  

TEKNOLOGI-MODUL

På dette modul arbejdes der med, hvordan organisationens nuværende og fremtidige muligheder afhænger af de valg der træffes, eller allerede er truffet, om teknologier, IT-platforme og datahåndtering. Deltagerne får bl.a. forståelse for IT-arkitektur og infrastruktur og klædes dermed på til at kunne vurdere sammenhængen mellem strategiske ambitioner og beslutninger om teknologi, IT og data, og de konkrete sammenhænge i egen organisation drøftes i ledergrupperne og på tværs. 

ORGANISATION-MODUL 

På dette modul arbejdes der med vigtigheden af arbejdets organisering, og forholdet til og rammerne for medarbejderne, så de til stadighed harmonerer med de digitale visioner og ambitioner, og kravene fra og til medarbejderne. Deltagerne får indblik i hvordan strategiske ambitioner og beslutninger om teknologi, IT og data fordrer forandringer for organisationen og medarbejderne, herunder blandt andet behov for udvikling digitale mindset på forskellige niveauer, innovativ praksis og agilt mindset og metoder.  

LEDERSKAB-MODUL

På dette modul arbejdes der med de kompetencer lederne selv, i tillæg til generelle ledelseskompetencer, skal mestre i til stadighed mere og mere digitale og teknologiske omgivelser med dertilhørende mangfoldighed af virkeligheder og usikkerhed. Deltagerne introduceres til, og drøfter, hvad det kræver af dem selv og deres lederskab at lede organisationens digital omstilling. Herunder drøftes erfaringer og tilgange til at lede i forhold til de mange nye bundlinjer og gøre transformationen meningsfuld for medarbejderne og andre stakeholdere. 

Hvert modul består af tre trin;  

1) Forarbejde: fælles forståelse 

  • Selvstændigt arbejde med teori og cases (på læringsplatform, se nedenfor) 
  • Gruppearbejde omkring en given udfordring, der har til formål at inspirere og udfordre ledergruppen 

2) Samling: nuværende udgangspunkt 

  • Fysisk dag på tværs af ledergrupperne, hvor der veksles mellem faglige indlæg, cases og faciliteret dialog og videndeling 
  • Kortlægning og arbejde med egen organisations udgangspunkt, herunder barrierer og muligheder 

3) Efterforløb: videre indsats 

  • Input eller råd fra case eller samarbejdspartner 
  • Ledergruppen arbejder lokalt med at fastlægge eget ambitionsniveau og drøfte indsatser på kort og længere sigt i forhold til modulets tema 

Inddelingen i disse trin har til hensigt at hjælpe deltagerne til løbende at knytte det faglige indhold til arbejdet med den digitale omstilling i egen organisation og praksis. 

For at understøtte og strukturere det selvstændige og lokale arbejde har deltagerne adgang til en læringsplatform med videoer, podcasts, litteratur, øvelser osv. Her er det ligeledes muligt at følge egen progression og løbende tilgå materialet fra samlingerne.  

Forud og i løbet af Kompetenceløftet tager deltagerne selvevalueringstests og kortlægger egen organisations digitale modenhed og evner til digital transformation. Resultaterne heraf er anonyme, men de aggregerede anonymiserede resultater indgår i forløbet.   

Det konkrete program for et forløb hos jer justeres så der tages højde for evt. egne indlægsholdere, branchespecifikke cases og andet, samtidigt med, at der tages udgangspunkt i en velafprøvet model baseret på vores faglige viden og erfaringer fra andre forløb.