5 Generationer

Baseret på Pernille Kræmmergaards mere end 20 års forskning og praktiske erfaringer samt andres forskning, har hun skabt en model, hvor udviklingen er delt op i 4 generationer, med en snart kommende 5 generation. 

Generationsmodellen beskrives som en trappe (se figuren nedenfor), og på hvert trin er der forskelligt fokus på digitalisering og IT-anvendelse. I takt med at en organisation bevæger sig gennem generationerne, og den digitale modenhed øges, ændres også ITs rolle i organisationen.

På denne side præsenteres de fem generationer overordnet.

Generation 1: Digitalisering af eksisterende praksis og automatisering - IT som systemleverandør

I generation 1 er fokus rettet mod at understøtte den eksisterende forretning og de eksisterende processer med IT.

I denne generation handler det for virksomheder og organisationer om at udarbejde IT-løsninger, hvor kunderne kan handle og betjene sig selv på nettet eller finde information om produkter og services. Overordnet set er man optaget af spørgsmålet om, hvordan den eksisterende praksis kan understøttes af IT, og hvad der kan automatiseres.

For at understøtte selvbetjening handler det digitalt strategiske arbejde typisk om at udarbejde strategier for, hvilke kanaler organisationen vil anvende i mødet med kunderne og borgerne, samt hvilke informationer der skal gøres tilgængelig digitalt på virksomhedens hjemmeside.

I denne generation fungerer IT-funktionen først og fremmest som en leverandør af hardware og software, og ofte er fokus på at anvende IT for at spare penge. IT erstatter på udvalgte områder manuel håndtering, og målet for IT-funktionen er, at systemerne fungerer stabilt uden væsentlige nedbrud og at brugerne, her medarbejderne, er tilfredse.

Organisationens eller virksomhedens IT-leder betragtes typisk som en dygtig mekaniker, med begrænset beslutningskompetence, og forståelse for forretningen opfattes ikke som særlig nødvendig. Udbytte af IT måles på om oppetiden er høj, samtidig med omkostningerne til IT er så lave som muligt.

Der arbejdes efter devisen, at forretningen skal fortælle, hvad de vil have, og så leverer IT-funktionen det. Her udvikles derfor lokale løsninger til de enkelte forretningsenheder ud fra deres ønsker og praksis. Beslutninger om IT tages decentralt og der er ikke fokus på, hvorvidt systemer kan tale sammen hverken inden for forretningsenheder eller på tværs af forretningsenheder.

Adskillelsen mellem IT-funktionen og den øvrige organisation er tydelig. Der tales om ”IT” og om ”forretningen”. Opgaven for ledelsen i de enkelte forretningsenheder handler i denne generation om at være i stand til at præcisere og formulere ønsker og behov til IT løsninger i en kultur, hvor IT handler om at automatisere, ”sætte strøm til den eksisterende praksis” og effektivisere samme.

 

Generation 2: Digitalisering til effektivisering – IT som infrastruktur

I generation 2 er fokus på de interne processer og på sammenhængen mellem de kunde- og borgerrettede IT-løsninger (front-end) og de interne processer (back-end).

I denne generation handler det om de interne processer, hvor IT anvendes til at effektivisere og optimere disse. Her handler det blandt andet om implementering af integrerede standardsystemer som eksempelvis ERP-systemer. Overordnet er man optaget af spørgsmålet om, hvordan implementering af nye systemer kan medvirke til forbedring af praksis og administrative processer.

For at muliggøre sammenhæng og effektivisering bliver der udarbejdet centrale digitaliseringsstrategier, som især fokuserer på effektivisering af de administrative processer og centralt forankrede projekter. Ledelsen har ligeledes fokus på at tilskynde til effektivisering og til at IT-systemerne implementeres. 

I denne generation fungerer IT-funktionen som infrastrukturbygger. Her handler det om procesunderstøttelse, -forbedringer og integration mellem IT-systemer. Centrale roller for IT-medarbejderne bliver her projektledere og forretningskonsulenter, som kan lede projekter så det aftalte system leveres, kan være garant for den tekniske implementering og/eller medvirker til den organisatoriske implementering.

Væsentlige succeskriterier for IT-funktionen er, at der leveres til tiden, indenfor budget og til aftalt kvalitet, samt at der opnås bedre koordinering og integration af IT-systemer og interne arbejdsprocesser.

Samarbejdet mellem IT-funktionen og den øvrige organisation bliver hyppigere og anset for vigtigere end i generation 1. Der er dog fortsat en klar sondring mellem, hvad der er IT, og hvad der er forretning. IT-funktionen tager ofte udgangspunkt i, hvad teknologien tilbyder af løsninger til bedste praksis frem for de enkelte forretningsenheders ønsker.

Det bliver derfor en ledelsesopgave at forstå fordelene ved sådanne standardsystemer og acceptere at det lejlighedsvis og for nogen kan betyde forringelse og besværliggørelse af tidligere måder at løse opgaverne på. For ledere handler det i generation 2 om at støtte op om og involvere sig i den organisatoriske implementering af nye arbejdsgange, processer og IT-systemer. 

 

Generation 3: Digitalisering til nye services og produkter - IT som leverandør af forretningsværdi

I generation 3 er fokus på, hvordan services kan leveres på nye måder og hvordan digitale teknologier kan anvendes til at skabe nye, men stadig enkeltstående services.

Efterhånden som processerne modnes og forståelsen af de digitale teknologier bliver større, begynder fokus og arbejde med IT og digitale teknologier at ændre sig og blive mere gennemgribende. Det er trinnet fra generation 2 til 3, som er det mest udfordrende, for på det trin slår det gamle mindset ikke længere til, hvis mulighederne for alvor skal udnyttes. Der er i stedet behov for at turde inddrage andre og at turde eksperimentere og erkende at kasserede eksperimenter ikke er fejl, men resultatet af en nødvendig læringsproces. Overordnet er man optaget af, hvordan IT og digitale teknologier kan anvendes til at levere eksisterende services på nye måder og til at udvikle nye services og produkter baseret på hvad kunderne ønsker og forventer.

Hvor digitaliseringsstrategier tidligere var udviklet centralt, begynder de enkelte forretningsenheder at udarbejde deres egne fagspecifikke strategier. Det hænger sammen med at den digitale udvikling og arbejdet hermed, begynder at ændre den måde, hvorpå opgaverne udføres og at IT og digitale teknologier bliver en del af selve produktet eller servicen.

I denne generation fungerer IT-funktionen som en samarbejdspartner, der bidrager til at skabe værdi for de kunder og borgere der benytter virksomhedens eller organisationens ydelser.

Ofte holder man også op med at tale særskilt om ”IT” og ”forretning”, fordi IT nu er blevet en del af forretningen og en central bidragsyder i udvikling og levering af services.

Udbytte af IT måles her, på om organisationens kunder og borgere er tilfredse, med de services de får, samt måden de leveres på, hvilket er et markant skifte for de fleste IT-funktioner, der i de foregående generationer udelukkende har været optaget af organisationens interne brugere.

Samarbejdsrelationer og -evner bliver afgørende i denne generation, hvor der løbende udvikles og forbedres på services på tværs af faglige og IT-mæssige kompetencer. Det bliver bl.a. vigtigt for IT-medarbejdere, for at de kan tage initiativ og være proaktive i forhold til den øvrige organisation, og for at de kan facilitere det tværgående samarbejde om IT og digitale teknologier.

Ledelsesopgaven kommer til at handle om at kunne lede i usikkerhed og på tværs af enheder i intraorganisatoriske netværk, hvor forskellige fagligheder mødes. I denne generation rykker grundlæggende IT-forståelse ind i ledelsen, fordi digital ledelse og et tæt samarbejde med IT-kompetente mennesker er nødvendigt, hvis potentialet i de digitale teknologier skal udnyttes.

 

Generation 4: Digitalisering til opfyldelse af kundens behov på nye måder - IT som teknologisk leder

I generation 4 er fokus på at anvende digitale teknologier til at skabe og levere skræddersyede, sammenhængende og sømløse services til den enkelte kunde eller borger.

I denne generation handler det om, hvordan man ved at indgå i og opbygge økosystemer og ved integration af IT-systemer og data kan levere sammenhængende services, der opfylder kundens behov.

Her er det digitalt strategiske arbejde ikke noget, som er koblet løst på, men integreret i selve virksomhedens eller organisationens strategiske arbejde og der er i høj grad brug for tværsektorielle og -organisatoriske samarbejdsrelationer for fortsat at løfte kerneopgaven.

I generation 4 fungerer IT-funktionen, som en den der binder det hele sammen. Det bliver altafgørende, at IT-funktionen kan levere en solid arkitektur, hvor både interne og eksterne systemer og enheder nemt kan forbindes. For at skabe de digitale platforme, som netop muliggør sammenhængende services for kunder og borgere kræver det, at egne systemer kan integreres med andres, hvor spørgsmål om datasikkerhed og -deling bliver centrale.

Her bliver behov for IT-medarbejdere med dyb teknologisk forståelse, som også har øje for, hvordan digitale teknologier gør det muligt at skabe ny værdi for kunder og borgere. De relationelle kompetencer og forhandlingsledelse kommer desuden i fokus for, at de aktivt kan tage del i de relevante økosystemer.

I sidste ende vurderes IT-funktionen på, om der er en tilfredshed i markedet, og om kunderne og borgerne oplever deres behov blive dækket med en skræddersyet, sammenhængende og sømløs service, der på tidssvarende måde opfylder deres krav og forventninger.

For IT-funktionen vil samarbejde her oftest gå ud over de organisatoriske grænser, hvor leverandørforholdet ikke længere er baseret på stramme juridiske kontrakter men i stedet tillid og gensidig værdiskabelse i et økosystem.

Ledelsesopgaven er at stille spørgsmål til organisationens kerneopgave; Hvordan opfylder vi bedst borgernes og kundernes behov? Kræver det genbesøg af missionen og visionen? For eksempel; er den bedste måde at tilbyde borgerne mulighed for at flytte sig fra A til B, ved at stille offentlige busser og tog til rådighed? Eller er det ved at skabe en platform, hvor forskellige udbydere af mobilitetsservices forbindes på en digital platform, så borgerne selv kan vælge, hvordan de helst vil transporteres fra A til B?

  

Generation 5 : (Under udarbejdelse)